TRA CỨU ĐƠN HÀNG
MÃ ĐƠN HÀNG: 112233445566

Họ Và Tên: Nguyễn Văn A
Email: ab***cd@gmail.com
Số Điện Thoại: 098*****81
Địa Chỉ:
Trạng Thái Đơn Hàng: Đã Về Kho Tân Sơn Nhất
Thời Gian Tiếp Nhận Đơn: 00:00 29/02/2020
Thời Gian Dự Kiến Giao Hàng: 00:00 29/02/2020
Đang
Xử Lý


Đang
Sản Xuất


Đang Vận Chuyển
Về Kho TQ


Đang
Thông Quan


Đang Về Kho
Tân Sơn Nhất


Đang
Giao HàngHoàn Thành


MÃ ĐƠN HÀNG KHÔNG TỒN TẠI